Закони и наредби


  ЗАКОН ЗА ВИНОТО И СПИРТНИТЕ НАПИТКИ (ЗВСН), обн., ДВ, бр. 45 от 15.06.2012 г.

Законът е изцяло хармонизиран с правото на Европейския съюз, като регулира цялата материя, досега регламентирана и в подзаконови нормативни актове. Класифицират се и се определят:спиртна напитка, етилов алкохол и дестилат от земеделски произход Изброяват категориите спиртни напитки.

Изписани са императивни разпоредби, свързани с производството и предлагането на безопасни спиртни напитки Разписани са правилата за производство, суровините за тях и изискванията за традиционни български напитки Включени са текстове, регулиращи вноса и износа на спиртни напитки в трети страни Поддържа се регистър на производителите на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртните напитки.

Регистърът, необходимите нормативни документи и формуляри, може да откриете на интернет страницата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

 

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИЯТА НА ВИДОВЕТЕ СПИРТНИ НАПИТКИ, ВИДОВЕТЕ СУРОВИНИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ОПЕРАЦИИ, ПРАВИЛАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СПИРТНИТЕ НАПИТКИ, РАЗРЕШЕНИТЕ ДОБАВКИ И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ, обн., ДВ, бр. 68 от 22.08.2006 г.

С наредбата се определят:

  • видовете суровини и технологични операции при производството на спиртни напитки;
  • видовете спиртни напитки;
  • правилата за производство на спиртни напитки;
  • правилата за производство на спиртни напитки с географски указания;
  • издаването на сертификат за автентичност;
  • разрешените добавки и условията за използването им;
  • органите за контрол на производството на спиртни напитки.

 

инж. Деян Ванков 
E-mail: venida@zavinoto.com